2019-04-13

Digitalt stall
– ett av två intressanta projekt

Max Jamieson, HIR Skåne, informerade under producentmötet om två aktuella projekt gällande ammoniakemmissioner: dels “Digitalt Fjäderfästall”, dels “Minskad ammoniakavgång i hönsstallar”.

Båda projekten syftar till att minska ammoniak-emissioner från hönsstallar med produktion av ägg. Med det “digitala” stallet så simuleras stallklimatet genom att man studerar befintliga förhållanden och sedan undersöker effekten av olika åtgärder såsom variation av inredning, ventilation och djur i stallet. I detta ingår så kallad flödessimulering och man tittar på luftrörelser, turbulens, värmefrågor, koldioxidhalter och ammoniakkoncentrationer med mera.

Användbart vid projektering
– Genom datasimuleringarna ska man bland annat kunna se luftrörelserna, var de stannar länge och blir kvar och var det fungerar, sa Max Jamieson under sitt framträdande på producentmötet. Slutsatsen är att ett fortsatt arbete med “digitala stall” har stor potential att bli ett användbart verktyg för att förbättra stallklimatet. Verktyget kan troligen vara användbart vid projektering av nya stall – både i stallar som byggs helt nya och inte minst när ny inredning övervägs att monteras i befintliga byggnader. Cirkulationsfläktar, värmeväxlare och tillskottsvärme tillhör också sådant som kan studeras i typstall.

Mer ammoniakredovisning 22 maj
Projektet Minskad ammoniakavgång i värphönsstall kommer att redovisas på Bjärsjölagårds slott i maj, vilket framgår av annons och i Kalendern på sidan 78 i Fjäderfä nr 4-2019.
Även värmeväxlare diskuterades under producentmötet i Halmstad i mars och Max  berättade om ett test med värmeväxlare där ammoniakhalten inte överstigit två PPM någon gång under vintern. Man hade tidigare i detta stall mer än 10 ppm men observera att man samtidigt hade satt in gödselskrapor under aviärerna. Det konstaterades att det  i dessa studier blev dammigare i stallet tack vare att ströbädden blev så torr. Frågan om fördelar, kostnader och vinster med värmeväxlare diskuterades en längre stund under producentmötet.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 4-2019.
Fotnot:
Möjligheterna med datasimulering utvecklades ytterligare vid ett seminarium som hölls på Vreta Kluster den 2 april (vid pressläggning av denna tidning) och där deltog bland andra Max Jamieson, Roland Gårdhage och Sivert Johansson.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.