2019-04-10

Beslut på årsstämman:
Svenska Ägg går in som intressemedlem i LRF

Möten, diskussioner, debatter och umgänge … Svenska Äggs årsstämma 12 mars 2019 hölls på Scandic Hallandia i Halmstad och Fjäderfä berättar som vanligt om något av allt som avhandlades på stämman.

Första programpunkten efter lunch bestod av en information från två representanter från LRF. De var veterinär My Sahlman och Lennart Nilsson, ledamot i LRF:s Riksförbundsstyrelse, och de berättade att LRF är en intresseorganisation med 120 000 företagarmedlemmar och att man är organiserade i regioner, lokalavdelningar och kommungrupper (som många av Fjäderfäs läsare vet). Men LRF:s representanter sa på årsstämman att man sedan några år också arbetar allt mer branschvis.

Detta framträdande var föranlett av att Svenska Ägg stod inför ett beslut att gå in som så kallad intressemedlem i LRF. Det noterades bland stämmodeltagarna inför beslutet att många företagare är medlemmar i LRF enskilt som lantbruksföretag, vilket torde göra att LRF redan nu har anledning att jobba för äggnäringen och några ställde frågan om vad skillnaden blir i samarbetet om Svenska Ägg blir intressemedlem i LRF? Svaret löd att det naturligtvis har betydelse för det branschgemensamma arbetet att äggnäringen också är medlem i LRF genom sin organisation.
Frågan om ett LRF-medlemskap har tidigare varit omdiskuterad i äggnäringen men med tiden har skälen för att närma sig LRF vuxit i kraft, menar Svens-ka Äggs ledning. Beslutet under eftermiddagens årsstämma blev också att stämman sa ja till att  Svenska Ägg blir intressemedlem i LRF, till en årskostnad av 30 000 kronor.

Tre nya ledamöter
Stämmoförhandlingar tog därefter vid och till stämmans ordförande valdes återigen Jan-Olof Bohlin och till protokollförare valdes verksamhetsledare Marie Lönneskog Hogstadius. Verksamhetsberät-telsen visades och stämman hade inget att invända. Marie berättade att antalet höns ökar och att vi nu har passerat 8,5 miljoner hönsplatser. Hon redovisade även Svenska Äggs utgifter och inkomster. Svenska Ägg har nu noterat 235 certifierade företag, vilket betyder att certifieringen i dag täcker drygt 90 procent av äggproduktionen.
I övrigt avklarades punkter som revisionsberät-telse, ansvarsfrihet för styrelsen etcetera program-enligt. Ersättningar för förtroendevalda behölls oförändrade förutom att man föreslog en höjning av ersättningen till ordföranden. Man beslutade också om att behålla antalet ledamöter i styrelsen till tretton platser.

Tre nya i styrelsen
Nyinvalda i styrelsen är nu Astrid Lovén Persson, som också valdes till ordförande i föreningen, Lars Knutsson, vd Bordsjö skogar som har äggproduktion sedan 2016, och från kläckerisidan Mikael Ljungqvist som gick in på ett fyllnadsval efter Birger Hjalmarsson som avböjt fortsatt tid i styrelsen. Till ny ordförande på ett år valdes således tidigare verksamhetsledaren Astrid Lovén Persson och hon presenteras på annan plats i denna tidning. En skillnad mot tidigare är att ordförande nu inte är äggproducent.

Stämman beslöt också om att inrätta följande råd: producentråd, packeriråd, kläckeri- och uppfödningsråd, foderråd samt regelråd (vilket inte är någon förändring från föregående år).
Medlems- och serviceavgifter behölls oförändrade och även valberedningen men Anders Wiktander ersatte Agne Thuresson som ombud till bolags-stämman i SFS-Svenska Ägg Service AB.

Tack Axel!
Axel Lagerfelt (bilden t vä) avtackades för sina fyra år som ordförande för Svenska Ägg. “Lättsamt och skickligt” har han lett föreningen! Så löd några av alla de lovord som haglade över Axel. Samfällt – ett stort tack för vad du gjort för äggnäringen under din ordförandetid!.

Framtiden
Marie Lönneskog Hogstadius presenterade också en framtidsbeskrivning för Svenska Ägg och hon berättade att man nu rekryterar en kommunikatör som en ny tjänst (en anställning som vid pressläggning av denna tidning var klar, vilket framgår av sidan 6). Svenska Ägg utvecklar också rådgivningskoncepten och man jobbar även med säljfrämjande åtgärder inom arbetet med den svenska livsmedelsstrategin och det som sker inom Business Sweden. Ytterligare en fråga är den offentliga måltiden som Svenska Ägg även kommer att arbeta med. Marie berättade också om ett möte med den nya landsbygdsministern Jennie Nilsson, vilket vi refererade i förra Fjäderfä. (I denna tidning besvarar landsbygdsministern ytterligare några frågor som Fjäderfä har ställt.)

Mer Svenska Ägg-information
Efter stämman kom det sedvanliga passet ”Svenska Ägg informerar” och den som först fick ordet var Birgitta Carlsson, som under ett år vikarierar för Alexandra Jeremiasson (Birgitta Carlsson presenterades i Fjäderfä nr 2-2019)
Svenska Äggs veterinär Magnus Jeremiasson fick också några minuter för information om smittskydd. Han påminde om vikten av ett bra smittskyddsarbete – varje dag. Vid tiden för stämman pågick utbrott av fågelinfluensa på Nordjylland, lågpatogen, men den ger samma restriktioner som högpatogen.
– Annars är det just nu väldigt lugnt när det gäller utbrott av fågelinfluensa. En anledning till att vi pratar smittskydd gäller frågan om vaccination av fjäderfä mot newcastlesjuka. Svensk Fågel förordar vaccination medan Svenska Ägg finner att det inte finns argument för detta, sa Magnus. Ståndpunkter från de båda respektive branschorganisationerna som är väl kända inom fjäderfänäringen.

Sven Secher
Läs mer om stämman inklusive lite information på producentmötet i andra artiklar i Fjäderfä nr 4-2019.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.